Odder Fotoklub
Bestyrelsesmøde: 17.06.2021
Sted: Hundslund
Deltagere: John Vestergaard (bestyrelse – formand)
Mogens Mosskov (bestyrelse – kasserer)
Bent Pedersen (bestyrelse – sekretær) Gert Kjeldal (bestyrelse – medlem)
Ingrid Petersen (bestyrelse – medlem)
Jørn S. Rasmussen (revisor)
Kaj Nilson (2. suppleant til bestyrelse)
Bent Mogens Larsen (revisorsuppleant)
Fraværende: Jørgen S. Rasmusen (revisor)
Dagsorden:
Fremsendt 23.05.2021 fra formanden:
1. Hvordan ser vores kassebeholdning ud ved opstart? (Mogens)
2. Aktiviteter – vi skal ha gang iaktivitetskalenderen – forslag?(alle)
3. Kommende generalforsamling, – tænker umiddelbart efter sommerferien – ændringer af vores
vedtægter så de er formålstjenlige og forståelige i en lille klub som vores, herunder
sammensætning af nødvendigt antal i bestyrelse. (alle)
4. Klubbens udvalg, – ”Biffen” – ”Aktivitetsudvalg” – osv. – en snak om hvordan man opfatter
det virker, – evt. forslag til ændringer. Nødvendigt der vises aktivitet i klubben, også fra
medlemmerne, men bestyrelse, -og specielt udvalg skal gå forrest! – tænker vi efter mødet her
skal have et møde hvor vi har udvalg og webmaster med, pladsen her i Hundslund tillader ikke
at vi er så mange. (alle)
5. Eventuelt, – og alm. foto/hygge snak (alle)
Velkommen
John bød velkommen til dette første bestyrelsesmøde efter lang tids pause pga. corona.
Som følge af at Aage Madsen er udtrådt af klubben og dermed af bestyrelsen, er Ingrid Petersen
indtrådt i bestyrelsen, da Ingrid blev valgt som 1. suppleant ved sidste generalforsamling.
1. Økonomi
Der er aktuelt 30 medlemmer af klubben.
Økonomien er god. Bankbeholdning er pt. på ca. 28.000 kr., hvilket naturligt hænger sammen med
den manglende aktivitet i2020 og 1. halvdel af 2021 Der er pt.budgetterede udgifter i 2021 på ca.
4.500 kr.
En længere drøftelse om:
– hvad er det optimale antal medlemmer i klubben.
– hvordan hverver man nye medlemmer til klubben
– hvordan modtage man nye medlemmer
– hvordan bibeholder man medlemmer
2. Aktiviteter og 4 Klubbens udvalg
Da indlæggene er vanskeligt atskille mellem de to punkter, er disse i referatet slået sammen.
John ønskede at aktivitetskalenderen blev udfyldt, så man kunnese en aktivitet i klubben.
Drøftelse af struktur i aktivitetsudvalg – bl.a. har Gert tidligere fremlagt forslag til struktur af
aktivitetsudvalg med grupper opdelt efter interesseområder.
Der blev snakket om forskellige aktivitetsmuligheder i klubben,samt hvad der skal til for at højne
aktiviteterne i klubben.
Der er pt. ikke mange planlagteaktiviteter (undtagen generalforsamling) i klubben. John påpegede,
at det ikke kun er aktivitetsudvalget der kan planlægge aktiviteter, men de enkelte medlemmer jo
også er velkommen til at foreslå/etablere en aktivitet.
Mogens oplyste, at han gerne ville indgå i aktivitetsudvalg, ligesom det blev oplyst, at Amdi og
Bente havde tilkendegivet, at de godt ville indgå. Aktivitetsudvalget består herefter af: Ingrid,
Mogens, Amdi og Bente.
Tommy har oplyst, at han ønsker atfratræde som webmaster. Mogens er villig til (evt. i en
overgangsperiode) at varetage posten som webmaster.
1. klubdag efter sommerferien bliver mandag den 16. august 2021.
3. Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling iklubben blev corona-udskudt fra februar 2021, og den afholdes
mandag den 13. september 2021 på Parkvejens skole (sædvanligt lokale).
John fremlagde ønske om nye og mere simple vedtægter. For ikke at forhaste noget igennem til
førstkommende generalforsamling blev det besluttet at udskyde fremlæggelse af forslag til
generalforsamlingen i februar 2022.
På generalforsamlingen den 13. september 2021 er der følgende valg:
John Vestergaard (formand – påvalg 2022 – genopstiller ikke i2022)
Mogens Mosskov (kasserer– på valg 2021 – genopstiller)
Bent Pedersen (sekretær – på valg 2021 – genopstiller ikke)
Gert Kjeldal (medlem – påvalg 2021 – genopstiller ikke)
Ingrid Petersen (medlem – på valg i 2021)
(Ingrid indtrådte som1. suppleant i bestyrelsen som følge af Aage Madsens udmeldelse
ultimo 2020. Iflg. vedtægternes$8, stk. 5 sidder en indtrådt suppleant til førstkommende
generalforsamling – dvs. i 2021)
4. Se punkt 2
5. Eventuelt
Ingen punker til referatet.
24.06.2020 / Bent