Odder Fotoklub

Bestyrelsesmøde:                07.01.2019

Deltagere:
John Vestergaard               (bestyrelse – formand)
Amdi Nedergaard              (bestyrelse – næstformand)
Mogens Mosskov               (bestyrelse – kasserer)
Bent Pedersen                    (bestyrelse – sekretær)
Aage Madsen                      (bestyrelse – medlem)
Arne Dahl                            (1. bestyrelsessuppleant)
Svend Erik Larsen             (revisorsuppleant og 2. bestyrelsessuppleant)

Fraværende: Jørn S. Rasmussen (revisor)

Derudover tilstede:
Gert Kjeldal  (aktivitetsudvalg)

 

Dagsorden:

 1. Velkommen
 2. Valg af ordstyrer
 3. Godt og skidt, hvad med fremtiden
 4. Snak om økonomi vedr. foredragsholdere (Aage)
 5. Udvalgene, fungerer de
 6. En snak om fremtiden
 7. Konklusion om opstilling ved generalforsamling, forslag om hvem vi kan pege på til bestyrelsesarbejde.
 8. Evt.
 1. Velkommen
  John bød velkommen.
 1. Valg af ordstyrer
  John blev valgt som ordstyrer.
 1. Godt og skidt, hvad med fremtiden ?
  Hjemmesiden blev drøftet, og der var enighed om, at det ville være hensigtsmæssigt med mere opmærksomhed omkring hjemmesiden. F.eks. ”Nyt fra hjemmesiden” som punkt ved mødeaftenerne.

Dagsorden for mødeaftenerne blev drøftet, Der kunne være lidt mere struktur på aftenens forløb, således, at medlemmerne ikke begyndte at sive allerede efter kaffepausen.

Der fremkom ønske om flere fototure ud af huset.

Der var ønske om mere læring (teknisk fotoforklaring).

 1. Snak om økonomi vedr. foredragsholdere (Aage)
  Dette punkt blev ændret til snak om økonomi og økonomi vedr. foredragsholdere.

Foredragsholdere: Der var enighed om, at (rimelige) honorarer til foredragsholdere skulle afholdes af klubben uden deltagerbetaling.

Da Odder Fotoklub også bliver inviteret (gratis) til foredrag i andre klubber, var der enighed om at gøre ligeså for andre klubber ved vore foredrag. Man kunne så servere kaffe og kage, som

kunne købes af såvel vore egne medlemmer som af fremmødte udefra (for derigennem at få et tilskud til foredragshonoraret uden at det var adgangsbetaling).

Aktivitetsudvalget tildes 5.000 kr. til foredrag og andre aktiviteter. Aktiviteter i omkostningsmæssigt større målestok forelægges forinden bestyrelsen.

Der vil som noget nyt blive udarbejdet budget for 2019 til forelæggelse på generalforsamling.

Kassereren fik bemyndigelse til at etablere mulighed for MobilePay. Engangsudgift på 1.000 kr. og efterfølgende et gebyr på 0,75 kr. pr. betaling.

Kassereren klargør foreningens overgang til foreningens CVR-nr. i relation til banken. Rent praktisk vil det pga. det omfattende papirarbejde først ske umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil til generalforsamlingen foreslå en kontingentstigning fra årligt 400 kr. til årligt 500 kr. – evt. med fordeling på 250 kr. halvårligt. Gældende for 2020.

 

 1. Udvalgene, fungerer de.
  Generelt fungerer udvalgene godt.

Der var en drøftelse af kvaliteten af de billeder, som leveres til Biffen. Formanden vil i relation hertil tage en drøftelse med biffen-udvalget.

 

 1. En snak om fremtiden.
  Punktet blev drøftet under punkt 3 og 4.

 

 1. Konklusion om opstilling ved generalforsamlingen, forslag om hvem vi kan pege på til bestyrelsesarbejdet.
  John meddelte, at han afgår som formand (1 år før udløbet af hans valgperiode). John var dog rede til forsat at indgå i bestyrelsen.

Da formanden vælges direkte, og da han afgår, vil formanden skulle vælges på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen indstiller her, at Amdi vælges som ny formand, idet han efter
vedtægterne er på valg.

Dvs. John afgår i utide fra formandsposten og Amdis nuværende plads i bestyrelsen skal nyvælges, foreslår bestyrelsen, at John vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen ser herefter således ud – herunder den nuværende bestyrelses indstilling til nyvalg:

Formand – Nyvælges, da John Vestergaard afgår 1 år før tiden.

Bestyrelsen forslår, at Amdi Nedergaard vælges som ny formand

(for en 1 årig periode).

Bestyrelsesmedlem – Amdi Nedergaard (næstformand) er valgt i 2018 for 2 år og derfor

ikke på valg. I tilfælde af, at Amdi vælges som formand, vil der skulle

vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslår, at John Vestergaard vælges.

Kasserer – Mogens Mosskov er på valg.

Mogens modtager genvalg, hvilket bestyrelsen foreslår.

 

Sekretær – Bent Pedersen er på valg.

Bent modtager genvalg, hvilket bestyrelsen foreslår.

Bestyrelsesmedlem – Aage Maden er ikke på valg.

1. suppleant til bestyrelsen – Arne Dahl er på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Arne

2. suppleant til bestyrelsen –
Bestyrelsen foreslår Ingrid Petersen.

Revisor – Jørn S. Rasmussen er på valg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørn

Revisorsuppleant – Svend Erik Larsen er på valg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Svend Erik.

 

Ikke noget væsentligt.

 

 

09.01.2011   / Bent