Odder Fotoklub
Bestyrelsesmøde: 26.09.2018
Deltagere:
John Vestergaard (bestyrelse – formand)
Amdi Nedergaard (bestyrelse – næstformand)
Mogens Mosskov (bestyrelse – kasserer)
Bent Pedersen (bestyrelse – sekretær)
Aage Madsen (bestyrelse – medlem)
Jørn S. Rasmussen (revisor)
Arne Dahl (1. bestyrelsessuppleant)
Svend Erik Larsen (revisorsuppleant og 2. bestyrelsessuppleant)
Bente Fyrstenberg (aktivitetsudvalg)
Gert Kjeldal (aktivitetsudvalg)
Afbud: Maria B. Nedergaard (aktivitetsudvalg)
Dagsorden:
1. Arbejdsfordeling udvalg/ansvarsområder – stedfortrædere v/fravær.
2. Arbejdsfordeling bestyrelse/ansvarsområder – stedfortrædere.
3. Regler ved konkurrencer og udstillinger.
4. Økonomi.
5. Lokaler – ønskes egne mod højere kontingent?
6. ”Digital Billed Battle” – arrangement og økonomi.
7. Formandens ønsker stop ved næste generalforsamling. – (ikke på valg).
8. Eventuelt.
9. Øl/vand + billig sandkage og måske kaffe.
1. Arbejdsfordeling udvalg/ansvarsområder – stedfortrædere v/fravær.
Ønske fra John om kontaktperson mellem bestyrelse og udvalg (tidligere varetaget af Svend Erik).
Aage bliver kontaktperson mellem bestyrelse og aktivitetsudvalg.
2. Arbejdsfordeling bestyrelse/ansvarsområder – stedfortrædere.
Ønske fra John om klarhed over stedfortrædere fra bestyrelsen, når formanden er forhindret i
fremmøde.
Besluttet følgende: John – Amdi –Bent.
3. Regler ved konkurrencer og udstillinger.
Regler ved klubbens konkurrencer blev drøftet.
Følgende blev afklaret:
– Klubbens konkurrencer skal dømmes af én (eller flere), som ikke er medlem af Odder
Fotoklub.
Gælder ikke en konkurrence som f.eks. ”Digital Billed Battle”, der har sine egne regler.
– Der skal være mulighed for, hvis ønskes, at se konkurrencebilleders EXIF-data.

– Der skal fremover være krav til konkurrencebilleders format og størrelse.
Det er forbundet med stort besvær for billedredaktør (og dommer) med håndtering af f.eks.
meget store billeder.
Dette vil fremover indebære, at konkurrencebilleder, der ikke overholde de for
konkurrencen angivne kriterier for format og størrelse kan blive udelukket for deltagelse i
konkurrencen.
– Konsekvensen af ovenstående er, at der forligger rimelig instruktion for, hvorledes billeder
redigeres i konkrete formater og størrelser.
Dette kan foregå ved orientering på klubaftener, og der skal for de gængse
redigeringsprogrammer udarbejdes vejledning, som skal være tilgængelig på hjemmesiden.
4. Økonomi
Der står pt.ca. 10.500 kr. på foreningens bankkonto.
Der vil i løbet af efteråret være udgifter til 2 foredragsholdere (kørsel og rødvin). Ligeledes vil
foreningens dommer honoreres med rødvin.
Derudover vil der være mindre udgifter til afholdelsen af konkurrencen ”Digital Billed Battle” og til
udstillingen i Pakhuset.
Alt i alt med kendte aktiviteter er de forventede udgifter i mindre målestok.
Mht. den indkøbte PC, blev det besluttet at undersøge muligheden for at abonnere på Adobes licens
til Photoshop/Lightroom/Camera Raw. PC’en vil med dette i langt højere grad kunne anvendes ved
præsentationer på klubaftener.
Mogens tager sig af denne del.
Klubbens bankkonto skal efter næste generalforsamling ændres, så den er registret med Odder
Fotoklubs CVR-nr. Rent praktisk vil dette først sker efter generalforsamlingen af hensyn til det
omfattende papirarbejde, der er forbundet hermed.
5. Lokaler – ønskes egne mod højere kontingent?
Drøftelser frem og tilbage. Konklusion, at vi skal være opmærksomme på evt. muligheder, hvis der
pludselig skulle byde sig en fordelagtig mulighed.
Indtil videre forsættes som vi plejer.
6. ”Digital Billed Battle” – arrangement og økonomi.
Kører planmæssigt og økonomi forventes ikke blive væsentlig belastet af arrangementet.
2 dommere er skaffet, Lokale er booked, info til deltagende klubber (herunder egen klub) er
udsendt.
Afventer modtagelse af konkurrencebilleder.
7. Formandens ønsker stop ved næste generalforsamling. – (ikke på valg).
John orienterede om ønsket om at stoppe som formand ved næste generalforsamling
8. Eventuelt
Løst og fast.
9. Øl/vand + billig sandkage og måske kaffe.
01.10.2018 / Bent