Odder Fotoklub

Bestyrelsesmøde:
Deltagere:
05.03.2018
John Vestergaard
Amdi Nedergaard
Mogens Mosskov
Bent Pedersen
Aage Madsen
Jørn S. Rasmussen
(bestyrelse – formand)
(bestyrelse – næstformand)
(bestyrelse – kasserer)
(bestyrelse – sekretær)
(bestyrelse – medlem)
(revisor)
(1. bestyrelsessuppleant)
(revisorsuppleant og 2. bestyrelsessuppleant)
Arne Dahl
Svend Erik Larsen

Dagsorden:
Ingen
Mødets formål var, at den nye sammensætning af bestyrelse og suppleanter kunne hilse på
hinanden og vende det, der evt. kunne være i bestyrelsesregi.
Nedenfor er gengivet nogle af de emner, der blev drøftet på mødet.
John oplyste, at fotoklubbens nye vedtægter via biblioteket er sendt til Odder Kommune, og
vil blive vurderet på næstkommende møde for godkendelse i henhold til loven om
folkeoplysning, for at vi kan komme i betragtning til kommunale lokaler.
John oplyste, at der var aftalt møde med Karsten Poulsen, Odder Kommune og Stine Jylov,
Vita Park den 22/3-18 kl. 13. vedrørende muligheden for, at fotoklubben kan komme i
betragtning med lokale i Vita Park. Evt. lokaler delt med Odder Garden.
Det blev besluttet, at John, Mogens og Bent deltager i dette møde.
Mødediæter til bestyrelsesmøder og møder i aktivitetsudvalget.
Der bevilges 200 kr. i alt pr. møde.
Udvidelse af aktivitetsudvalget.
Det blev foreslået at spørge Bente Fyrstenberg om at indtræde i aktivitetsudvalget (Bente
har efterfølgende accepteret dette). Aktivitetsudvalget består herefter af:
Aage Madsen
Bente Fyrstenberg
Gert Kjeldal
Ingrid Petersen
Maria B. Nedergaard
10.03.2018 / Bent

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>