VEDTÆGTER

Vedtægter for Odder Fotoklub 2014
§1. Foreningens navn er Odder Fotoklub 2014, kaldet Odder Fotoklub.
§2. Foreningen er hjemhørende i Odder Kommune og er stiftet den 10. februar 2014.
§3. Foreningens formål
Foreningens formål er at fremme medlemmernes sans for digitalt fotografi og med udgangspunkt i
fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede og udvikle kendskabet til denne aktivitet.
Dette kan eksempelvis ske ved
a. enkeltvis eller ved samarbejde i grupper at løse fotografiske opgaver
b. arrangere foredrag ved egne eller eksterne undervisere/foredragsholdere
c. udøve billedkritik, give instruktioner samt diskutere, evt. i samarbejde med andre klubber
d. arrangementer i form af udstillinger, konkurrencer og fotoudflugter
§4. Medlemskab.
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver (voksne og unge), der kan tilslutte sig foreningens formål.
Stk. 2. Der opfordres til, at medlemmer af Odder Fotoklub 2014 er repræsenteret på foreningens
hjemmeside/medlemsliste med vellignende foto og kontaktinfo. Der gøres opmærksom på, at dette
ikke er et krav. Foto og kontaktinfo lægges ud på den del af foreningens hjemmeside, som kun er
tilgængelig for foreningens medlemmer.
Stk. 3. Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til formanden.
Stk. 4. Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til formanden eller kassereren.
Stk. 5. Indkaldelse, meddelelser, referater mv. tilgår medlemmerne elektronisk. Det påhviler hvert
medlem at holde formanden og/eller sekretæren orienteret om aktuel email‐adresse.
Stk. 6. Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling lægges ud på den del af foreningens
hjemmeside, som kun er tilgængelig for foreningens medlemmer.
§5. Udelukkelse, karantæne og eksklusion
Stk. 1. Alle medlemmer er forpligtigede til at overholde gældende lovgivning vedrørende
fotografering og offentliggørelse af billedmateriale.
Stk. 2. Bestyrelsen kan for et medlem, hvis opførsel strider mod foreningens vedtægter eller øvrige
regler, herunder skader foreningens omdømme eller på anden måde virker skadende for foreningen,
for en periode udelukke vedkommende fra foreningens aktiviteter. Pligten til at betale kontingent
ophører ikke i udelukkelsesperioden.
Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, såfremt vedkommendes opførsel direkte
strider med foreningens vedtægter. Ved eksklusion skal sagen, såfremt det ekskluderede medlem
ønsker det, fremsættes på førstkommende generalforsamling, som et særligt punkt på dagsordenen.

§6. Kontingent
Stk. 1. Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den årlige
generalforsamling.
Stk. 2. Hvis et medlem står i restance 4 uger efter forfaldsdato, betragtes medlemmet som udmeldt.
§7. Regnskabsår
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§8. Bestyrelsen
Stk. 1. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2‐årig periode således:


Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år
Kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år

Stk. 3. Der foretages på generalforsamlingen valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges for en
1‐årig periode.
Stk. 4. Der foretages på generalforsamlingen valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Disse vælges for
en 1‐årig periode.
Stk. 5. Såfremt et medlem udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som
derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.
Stk. 7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt at 4 medlemmer er til stede, herunder enten
formand eller kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8. Revisor, revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter deltager i bestyrelsesmøderne med
taleret, dog uden stemmeret.
Stk. 9. Der føres referat over bestyrelsesmøder og generalforsamling. Referaterne skal til enhver tid
være tilgængelige for medlemmerne.
Stk. 10. Bestyrelsen kan dele opgaver ud til andre medlemmer, og kan nedsætte arbejdsgrupper, hvis
deltagere skal være medlem af Odder Fotoklub 2014.
Stk. 11. Bestyrelsen udarbejder sammen med medlemmer/udvalg planer for møder og aktiviteter.
Disse udarbejdes for et halvår ad gangen.
§9. Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.
Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer hver for sig kan råde over dankort og
netbank til foreningens bankkonto.

Stk. 3. Foreningen kan kun købe eller sælge fast ejendom eller optage lån eller andre
gældsforpligtigelser efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling.
Stk. 4. Medlemmer af Odder Fotoklub 2014 hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.
§10. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen i
særlige tilfælde måtte indbyde.
Stk. 4. Alle aktive/passive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, kan stemme på
generalforsamlingen.
Stk. 5. For medlemmer under 18 år kan forældre/værge afgive stemme på barnets vegne.
Stk. 6. Valgbar til bestyrelsen er alle aktive/passive medlemmer, der har stemmeret, og
forældre/værge til medlemmer under 18 år.
Stk. 7. Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med mindst 4 ugers varsel til alle medlemmer.
Stk. 8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
Stk. 9. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Budget for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Stk. 10. Det reviderede regnskab udsendes skriftligt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Stk. 11. Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
Stk. 12. Forslag til behandling medtages på dagsordenen, som i sin endelige form skal være
tilgængelig for foreningens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 13. Afstemning foretages ved håndsoprækning, dog skal den foretages skriftlig, såfremt et
medlem forlanger det.
Stk. 14. Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal (jf. dog §12 og §13 om vedtægtsændringer
og opløsning).
Stk. 15. Et stemmeberettiget medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at møde og
stemme for sig. Sådanne fuldmagter skal fremlægges for bestyrelsen, forinden generalforsamlingen
påbegyndes.

§11. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere afholdes, når 1/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse
af dagsorden.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 10 dages varsel.
Stk. 4. Afstemningsregler som ved ordinær generalforsamling.
§12. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Nærværende vedtægter kan ændres på en generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af
de afgivne stemmer.
Stk. 2. Forslag om vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne senest 7 dage før
generalforsamlingen afholdes.
§13. Opløsning af foreningen
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en generalforsamling med et flertal på
2/3 af de afgivne stemmer, og derefter vedtages med almindeligt flertal på en efterfølgende
(ekstraordinær) generalforsamling.
Stk. 2. Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen, og skal i
forvejen udsendes som anført i §10, stk. 7 om indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Stk. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler et for dansk fotografi gavnligt formål.
§14. Uklarheder
Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter
bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til
medlemmernes godkendelse på førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige sager skal
bestyrelsen indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger.
Foreningens vedtægter, som afløser tidligere vedtægter af 10. februar 2014, er vedtaget på
generalforsamling den 19. februar 2018.